Prémiové vybavenie požiarnej ochrany!

Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
OBCHODNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

Názov spoločnosti: Maxfire Brandschutz s.r.o


Ulica a číslo: Južná trieda 74
Mesto a PSČ: 040 01 Košice - mestská časť Juh
IČO 54297478

DIČ 2121622096

Č.Ú.:BE81 9672 4876 2324, TRWIBEB1XXX, Wise SA

Pracovná doba: 8:00 - 16:00

 

Oficiálnym jazykom predajne je slovenčina. Produkty sú automaticky preložené do angličtiny a nemčiny. Za chyby prekladu nezodpovedáme. Preklad je len pomôckou pre zahraničných zákazníkov. Vždy platí slovenská legislatíva.

 

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme “Maxfire Brandschutz S.r.o.” a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy “www.maxfire.sk”.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne desaťkrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 200kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: “info@maxfire.sk”, alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou a bude expedovaná, môže byť od objednávateľa požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade, alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Kupujúci potvrdzuje, že je osobou staršou ako 16 rokov.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V online e-shope www.maxfire.sk sú vždy aktuálne a platné ceny v mene Euro (EUR) s výnimkou prípadov, pri ktorých dôjde k uvedeniu chybnej ceny viď ustanovenia nižšie v tomto článku.

Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch sú konečné, t. j. vrátane DPH, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci zaplatiť, aby získal tovar, to sa však netýka prípadných poplatkov za dopravu, dobierku a nákladov na komunikáciu prostriedkami na diaľku, ktoré sú uvedené až v rámci tzv. nákupného košíka, a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Kupujúci však berie na vedomie, že konečné ceny produktov sa uvádzajú po zaokrúhlení na celé eurá v súlade s príslušnými právnymi predpismi, v špecifických prípadoch tak môže v konečnom súčte všetkých zakúpených produktov dôjsť k nepatrnej odchýlke od takto uvedenej kúpnej ceny, čo je dané práve v dôsledku zaokrúhlenia na celé eurá. Podrobný rozpis kúpnej ceny, vrátane centov, je vždy uvedený v košíku Kupujúceho.

Akciové ceny platia do vypredania zásob Maxfire Brandschutz S.r.o., v prípade uvedenia počtu kusov akciového tovaru do vypredania stanoveného počtu akciového tovaru alebo do skončenia akcie, podľa toho, čo nastane skôr.

Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar Maxfire Brandschutz S.r.o. ponúkala bez zohľadnenia akýchkoľvek možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej prevádzkovanom e-shope, alebo cenu nezáväzne odporúčanú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, keď nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi Maxfire Brandschutz S.r.o. a Kupujúcim, a to najmä v prípade, keď Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Maxfire Brandschutz S.r.o. či pochybenia personálu Maxfire Brandschutz S.r.o.

V takom prípade je Maxfire Brandschutz S.r.o. oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci dostal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku, o čom Maxfire Brandschutz S.r.o. Kupujúceho bez zbytočného odkladu informuje. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledovné:

 • cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu či obvyklú cenu tovaru);
 • pri cene tovaru chýba alebo je navyše jedna alebo viac cifier;
 • zľava na tovar presahuje 50% bez toho, aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom a inzerujúcej zodpovedajúcej výške zliav.
 • Maxfire Brandschutz S.r.o. upozorňuje, že informačný systém Maxfire Brandschutz S.r.o. uvádza aj pri tovare sa zjavne chybnou cenou automaticky informáciu, že ide o tovar zľavnený, resp. o tovar vo výpredaji a pod. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zľavnený alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru je preto Kupujúci povinný kontaktovať Maxfire Brandschutz S.r.o. a informáciu o správnosti ceny si overiť.

Maxfire Brandschutz S.r.o. si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, ak došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho alebo súdneho orgánu, o takomto postupe bude Kupujúci informovaný.

Ďalej si Maxfire Brandschutz S.r.o. vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzavretú, ak dôjde k neoprávnenému použitie zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami, najmä sa jedná o prípady kedy:

 • zľavový poukaz je použitý na iný tovar, než na ktoré bol určený;
 • zľavový poukaz je použitý v spojení s inou zľavou, aj napriek tomu, že sčítanie týchto zliav nebolo výslovne zakázané;
 • zľavový poukaz je použitý na nákup, ktorý nedosahuje minimálnu stanovenú cenu;
 • Maxfire Brandschutz S.r.o. zistí, že zľavový poukaz už bol použitý.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť a zároveň kupujúci berie na vedomie, že je Maxfire Brandschutz S.r.o. oprávnená požadovať okrem iného bezdôvodné obohatenie.

4) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

 

 


Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy.
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

5) Záruka

Na Váš e-mail je vždy po odoslaní tovaru zaslaný doklad o kúpe. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená pri každom výrobku v detailoch tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

6) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci, alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci, alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

7) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

8) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 14 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

9) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.
platba prevodom na bankový účet - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti
platobná karta
Internetová brána Barion

10) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

11) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

12) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - “Maxfire Brandschutz S.r.o., Južná trieda 74
040 01 Košice - mestská časť Juh”.  Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

 

ČO AK JE POTREBNÉ VRÁTENIE
PEŇAZÍ ALEBO OPRAVA?
Ak ste si hocikde v EÚ kúpili tovar, ktorý je chybný alebo nezodpovedá opisu, predajca ho musí bezplatne opraviť, nahradiť alebo vám ponúknuť zníženie ceny/úplné vrátenie peňazí.
Vo všeobecnosti platí, že o úplné alebo čiastočné vrátenie peňazí môžete požiadať len vtedy, keď oprava alebo výmena tovaru nie je možná.
V niektorých krajinách musíte informovať predajcu do dvoch mesiacov od zistenia chyby.
Do šiestich mesiacov od prevzatia tovaru treba preukázať obchodníkovi, že tovar je chybný alebo nezodpovedá opisu.
Po šiestich mesiacoch musíte vo väčšine krajín dokázať, že chyba existovala už pri prevzatí tovaru, napríklad tým, že preukážete nedostatočnú kvalitu materiálu.
Obchodník musí vždy poskytnúť riešenie.
Na nákupy cez internet sa vzťahuje 14-dňová lehota na zváženie, počas ktorej môžete nákup vykonaný cez internet z akéhokoľvek dôvodu zrušiť a tovar vrátiť.
Lehota na zváženie sa na niektoré nákupy nevzťahuje, napríklad na nákup leteniek, cestovných lístkov na vlak, lístkov na koncert, na rezervácie hotelov či prenájmu automobilov, na nákup personalizovaného tovaru, stiahnutý online digitálny obsah alebo tovar zakúpený od súkromnej osoby.
Vrátenie peňazí sa musí uskutočniť do 14 dní od prijatia zrušenia, obchodníci ho však môžu pozdržať dovtedy, kým neprevezmú tovar alebo nedostanú potvrdenie o jeho vrátení. Ak je tovar poškodený alebo chybný, mali by sa vám vrátiť aj náklady na prepravu.
Viac informácií: https://europa.eu/youreurope/guarantee_sk


NA AKÉ ZÁRUKY MÁTE AKO
SPOTREBITEĽ NÁROK?
Bez ohľadu na to, či ste si tovar kúpili cez internet, v obchode alebo prostredníctvom zásielkového predaja, máte vždy právo na minimálne dvojročnú bezplatnú záruku.
Dva roky začínajú plynúť prevzatím nákupu.
Dvojročná záruka predstavuje minimálne právo – vnútroštátne predpisy vo vašej krajine môžu poskytovať dlhšiu ochranu. Odchýlka od predpisov musí byť v najlepšom záujme spotrebiteľa.
Dvojročná záruka sa vzťahuje aj na použitý tovar. V niektorých krajinách môže byť záruka kratšia ako dva roky, minimálne však musí byť jeden rok.
Viac informácií: https://europa.eu/youreurope/guarantee_sk


NA AKÉ PRÁVA MÁTE NÁROK
PRI DODANÍ?
Obchodník vás musí vždy jasne informovať o celkovej cene vášho nákupu vrátane dodania a iných súvisiacich nákladov.
So všetkými dodatočnými nákladmi musíte výslovne súhlasiť.
Obchodník je zodpovedný za každé poškodenie tovaru od momentu jeho odoslania až do dodania.
Ak si nákup neprevezmete priamo alebo ste si ho objednali na dodanie domov, obchodník by vám ho mal dodať do 30 dní.
Ak tovar do 30 dní alebo v dohodnutej lehote nedostanete, musíte na to obchodníka upozorniť a poskytnúť mu dodatočný, primeraný čas, aby vám ho dodal.
Ak ho nedodá ani v predĺženej lehote, máte nárok na ukončenie zmluvy a bezodkladné vrátenie peňazí.
Viac informácií: https://europa.eu/youreurope/shipping_sk


Vrátenie peňazí
Obchodník vám musí peniaze vrátiť do 14 dní od prijatia vašej žiadosti o zrušenie objednávky. Túto lehotu však môže obchodník predĺžiť v prípade, že tovar nedostal späť alebo nemá dôkaz o tom, že ste ho poslali.
Vo vrátenej kúpnej cene musia byť zahrnuté náklady na poštovné, ktoré ste zaplatili pri objednávke tovaru. Obchodník vám však môže účtovať náklady na dodanie tovaru, ak ste výslovne žiadali o neštandardné (napr. expresné) doručenie.

 

V prípade, že si kupujúci neprevezme balík od kuriérskej služby, náklady na spätnú prepravu hradí kupujúci. Tento poplatok je rovnaký ako cena dopravy uvedená v čase objednávky.

Spotrebiteľom je podľa legislatívy fyzická osoba.

 

Informácie o správe údajov
Zásady ochrany súkromia

Vážení zákazníci spoločnosti Maxfire Brandschutz s.r.o.

 

Naša spoločnosť si veľmi váži Vašu dôveru a kladie veľmi veľký dôraz na ochranu Vašich údajov, vrátane údajov osobných, pri ich spracúvaní. Spoločnosť spracúva všetky osobné údaje výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú ich ochranu.

 

Cieľom tohto prehlásenia je informovať o spracúvaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s návštevou našich webových stránok, ako aj o niektorých ďalších prípadoch spracovania osobných údajov.

 

Je pre nás dôležité, aby ste sa pri používaní našich systémov cítili bezpečne a aj preto je ochrana Vašich osobných údajov významným prvkom budovania systémov a postupov využívaných v našej spoločnosti. Tieto pravidlá vysvetľujú, akým spôsobom v spoločnosti Maxfire Brandschutz s.r.o., so sídlom Južná trieda 74 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 5429747 , spoločnosť zapísaná Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 53121/V (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“), spracúvame Vaše osobné údaje v súvislosti s funkcionalitami našej webovej stránky www.maxfire.sk (ďalej len „webová stránka“). Tieto Pravidlá spracúvania osobných údajov (ďalej len ako „Pravidlá“) sú pre Vás dôležité, najmä pokiaľ ste cez webovú stránku uskutočnili objednávku tovarov.

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) [ďalej ako “GDPR”], ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len ako „Zákon o EK“) ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

 

Naša spoločnosť sa zaväzuje neustále zlepšovať politiku, postupy a systém bezpečnosti ochrany osobných údajov a za týmto účelom ich primerane inovovať a zdokonaľovať. V snahe zabezpečiť efektívnu ochranu osobných údajov získavame a uplatňujeme v praxi najnovšie poznatky. 

 

Vaše osobné údaje nepredávame ani ich nevyužívame na iné účely ako sú tie, na ktoré ste nám ich vedome poskytli, a ktoré sú v súlade s týmito Pravidlami. Zamestnanci našej spoločnosti a ďalšie osoby podieľajúce sa na našej činnosti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dokladoch o záležitostiach týkajúcich sa Vašich osobných údajov.

 

Ak máte akékoľvek otázky vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov, môžete ich kedykoľvek zaslať na adresu nášho sídla na Južná trieda 74 040 01 Košice - mestská časť Juh alebo nás kontaktovať e-mailom prostredníctvom adresy info@maxfire.sk

 1. Čo sú osobné údaje?
 1. Osobné údaje znamenajú akékoľvek údaje, na základe ktorých Vás môžeme identifikovať, či už priamo alebo nepriamo. Osobné údaje tak môžu byť napríklad meno, priezvisko, fotografia alebo IP adresa. 
 2. GDPR rozoznáva aj osobitnú kategóriu osobných údajov, ku ktorej je potrebné pristupovať mimoriadne citlivo. Osobitné kategórie osobných údajov sú také údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, ale aj genetické údaje, biometrické údaje ako odtlačky prstov určené na Vašu identifikáciu, či údaje týkajúce sa zdravia, sexuálneho života alebo orientácie. Naša spoločnosť nemá záujem pri uzatváraní zmluvných vzťahov spracúvať osobitné kategórie Vašich osobných údajov. V prípade, ak ste nám takéto údaje odovzdali, prosíme Vás, aby ste nás o tom informovali prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov a my zabezpečíme ich vymazanie z našich databáz, pokiaľ nám platný právny poriadok SR ich odstránenie neznemožňuje.
 3. Špeciálnym režimom sa spravujú aj osobné údaje maloletých detí. Osobné údaje detí nemáme záujem spracúvať a v našich obchodných podmienkach uvádzame, že objednávku môže zadať iba osoba staršia ako 16 rokov. V každom prípade, k spracúvaniu takýchto osobných údajov v súlade s týmito Pravidla teoreticky môže dochádzať, a to najmä s ohľadom, že objednávku cez webovú stránku môže uskutočniť aj neplnoletá osoba, nakoľko v súvislosti so zadaním objednávky (a pri zohľadnení zásady minimalizácie údajov) nespracúvame osobné údaje týkajúce sa dátumu narodenia alebo veku. V prípade, ak ste nám takéto údaje odovzdali alebo ako zákonný zástupca dieťaťa máte vedomosť, že k ich odovzdaniu došlo, prosíme Vás, aby ste nás o tom informovali prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov a my zabezpečíme ich vymazanie z našich databáz, pokiaľ nám platný právny poriadok SR ich odstránenie neznemožňuje.
 1. Prečo spracúvame osobné údaje? 

 

 1. Spracúvanie osobných údajov znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi, ako napríklad ich získavanie, usporadúvanie, uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, šírenie, vymazanie alebo likvidáciu, a to bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
 2. Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým preto, aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku, teda plniť ustanovenia kúpnej zmluvy.  
 3. Okrem toho Vaše osobné údaje spracúvame aj v prípade, ak to vyžaduje alebo umožňuje platný právny poriadok SR alebo v prípade, ak existujú prevažujúce oprávnené záujmy našej spoločnosti alebo v odôvodnených prípadoch aj iných osôb, ako aj na základe súhlasu. 
 1. Na aké účely a na akých právnych základoch spracúvame osobné údaje? 

 

Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe:

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

Osobné údaje, ktoré z tohto dôvodu spracúvame, sú najmä:

1. Predzmluvné rokovania, t.j. zodpovedanie Vašich otázok v súvislosti s ponukou našich tovarov [čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR]

Vybavenia Vašej žiadosti o poskytnutie informácií. Za týmto účelom vykonávame opatrenia pred uzatvorením zmluvy, napr. pokiaľ sa na nás obrátite s otázkami ohľadne našich tovarov formou e-mailu.

Meno, priezvisko, e-mail a údaje, ktoré uvediete vo Vašej žiadosti.

2. Plnenie práv a povinností na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi nami ako Prevádzkovateľom a Vami ako dotknutou osobou [čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR]

Plnenia zmluvných práv a povinností, pretože bez spracúvania Vašich osobných údajov by sme nevedeli vybaviť Vašu objednávku a doručiť Vám objednané tlačiarenské výrobky alebo  plniť ďalšie zmluvné povinnosti v zmysle našich obchodných podmienok.

Údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy a vybavenie/doručenie objednávky: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa (fakturačná prípadne aj korešpondenčná), IBAN/číslo účtu, IP adresa, z ktorej bola uskutočnená objednávka, či sa jedná o fyzickú osobu, samostatne zárobkovo činnú osobu alebo osobu konajúcu v mene právnickej osoby (vo vzťahu k podnikateľom aj príslušné identifikačné údaje ako IČO, DIČ, IČ DPH), predmet objednávky; alebo (ii) na plnenie zmluvy v súlade s obchodnými podmienkami: napr. meno a priezvisko, e-mailová adresa v prípade dodatočnej komunikácie.

3. Zákonná povinnosť Prevádzkovateľa [čl. 6 ods. 1, písm. c) GDPR]

Časť osobných údajov podľa predchádzajúceho bodu musíme taktiež spracúvať, lebo nám túto povinnosť ukladajú rôzne právne predpisy (napr. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty alebo zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a iné.

Niektoré osobné údaje podľa predchádzajúceho bodu, predovšetkým osobné údaje obsiahnuté v účtovných záznamoch v zmysle účtovných a daňových predpisov alebo údaje nevyhnutné na vybavenie reklamácie.

4. Prevažujúcich oprávnených záujmov Prevádzkovateľa [čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR]

V záujme efektívneho výkonu našej podnikateľskej činnosti využívame služby/produkty tretích strán, ktoré pre nás môžu spracúvať Vaše osobné údaje (ďalej len ako „Sprostredkovateľ“). Sprostredkovatelia pre nás zabezpečujú napr. služby (i) účtovné, skladové, IT alebo služby právne; (ii) nástroje priameho marketingu; alebo (iii) cielenej reklamy.

 

Nakoľko sme súčasťou skupiny podnikov, rovnako môže dochádzať k prenosu Vašich osobných údajov v rámci tejto skupiny na vnútorné administratívne účely vrátane spracúvania osobných údajov zákazníkov.

 

Taktiež uskutočňujeme určitú formu profilácie našich zákazníkov na základe ich spotrebiteľského správania za účelom lepšieho cielenia priameho marketingu.

 

Vo vzťahu k všetkým vyššie uvedeným spracovateľským operáciám sme vykonali tzv. balančný test, ktorého výsledkom bol prevažujúci oprávnený záujem našej spoločnosti ako Prevádzkovateľa, ktorý spočíva predovšetkým v efektívnej organizácií obchodných procesov týkajúcich sa našej podnikateľskej činnosti a propagácií našich tovarov. V danej súvislosti sme zohľadnili predovšetkým nasledujúce skutočnosti:

 

 • Ustanovenia GDPR, ktoré oprávnený záujem na strane prevádzkovateľa pri niektorých z vyššie uvedených spracovateľských operácií predpokladajú;
 • Štandardné trhové postupy vo vzťahu k používaniu Sprostredkovateľov v súvislosti s podnikateľskými organizačnými a marketingovými aktivitami;
 • Primerané očakávania dotknutých osôb v dôsledku existencie relevantného a primeraného (zmluvného) vzťahu medzi Vami, ako dotknutou osobou, na jednej strane a nami, ako Prevádzkovateľom, na druhej strane;
 • Rozsah a povaha údajov, kedy dochádza k spracúvaniu v zásade iba určitých základných údajov necitlivej povahy, ako napr. fakturačné údaje, kontaktné údaje, údaje o objednávkach a údaje o interakcii s našimi produktami;
 • Relatívna jednoduchosť dosiahnutie ukončenia spracúvania vo vzťahu k spracovateľským operáciám marketingového charakteru.
 1.  

poskytovatelia účtovných/skladových/IT/právnych služieb: napr. meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa (fakturačná prípadne aj korešpondenčná), IBAN/číslo účtu, IP adresa, z ktorej bola uskutočnená objednávka, či sa jedná o fyzickú osobu, samostatne zárobkovo činnú osobu alebo štatutára právnickej osoby (vo vzťahu k podnikateľom aj príslušné identifikačné údaje ako IČO, DIČ, IČ DPH), predmet objednávky;

 1.  

poskytovatelia nástrojov priameho marketingu: meno a priezvisko, e-mailová adresa;

 1.  

poskytovatelia služieb cielenej reklamy: e-mailová adresa.

Prenosy osobných údajov v rámci skupiny spoločností Prevádzkovateľa: môže dochádzať k prenosom niektorých osobných údajov uvedených v tejto sekcii Pravidiel.

 

Profilácia: údaje o druhoch, značkách, hodnotách a čase zakúpených tlačiarenských výrobkov; údaje o interakcii s našim newslettrom (jeho otvorenie a sprístupnenie jednotlivých odkazov).

5. Marketingové účely na základe § 62 ods. 3 Zákona o EK, ktorý nám umožňuje uskutočňovať priamy marketing formou elektronickej pošty aj bez Vášho súhlasu, ak ide o marketing našich vlastných tovarov a služieb, pričom Vaše kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty sme získali v súvislosti s Vašou objednávkou, pokiaľ je Vám poskytnutá možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť takúto formu priameho marketingu v čase ich získavania a pri každej doručenej správe, ak k odmietnutiu predtým nedošlo.

Propagácie našich tovarov a služieb.

meno, priezvisko, e-mail.

6. Marketingové účely na základe Vami udeleného súhlasu [čl. 6 ods. 1, písm. a) GDPR]

Vášho záujmu o zasielanie marketingového obsahu o marketingových aktivitách Prevádzkovateľa. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlas však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

meno, priezvisko, e-mail. 1. Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?
 1. Osobné údaje sprístupňujeme len tým osobám a v tej v miere, aká je nevyhnutná na plnenie zákonných a zmluvných povinností, resp. v súlade s prevažujúcim oprávneným záujmom Prevádzkovateľa alebo Vaším súhlasom. Zároveň dbáme na to, aby ich príjemcami boli spoľahlivé subjekty dodržiavajúce svoje zákonné povinnosti. 
 2. Vaše osobné údaje ďalej výlučne v nevyhnutnom rozsahu sprístupňujeme Sprostredkovateľom, s ktorými máme za účelom ochrany osobných údajov uzatvorenú písomnú zmluvu ako napríklad našim poskytovateľom softvérového vybavenia alebo technickej a bezpečnostnej podpory našej spoločnosti, účtovníkom, ale aj iným prevádzkovateľom ako našim právnym zástupcom či audítorom. V prípade, ak sprístupňujeme Vaše osobné údaje takýmto príjemcom alebo kategórií príjemcov, poskytneme Vám na základe Vašej žiadosti bližšie informácie v rozsahu, v akom nám to zákonná úprava umožňuje.
 3. Vaše osobné údaje môžu byť  taktiež spracúvané  spoločným prevádzkovateľom, a to spoločnosťami v rámci skupiny podnikov Prevádzkovateľa(ďalej len ako „Spoločný prevádzkovateľ“) na vnútorné administratívne účely. Prevádzkovateľ a Spoločný prevádzkovateľ uzavreli vzájomnú dohodu, v zmysle ktorej zodpovednosť za plnenie povinností vo vzťahu k vykonávaniu Vašich práv ako dotknutej osoby a povinnosti poskytovať informácie v zmysle GDPR nesie Prevádzkovateľ. V prípade žiadosti Vám základné časti dohody podľa predchádzajúcej vety radi poskytneme.
 1. Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?
 1. V rámci našich spracovateľských operácií  sa vždy snažíme využívať  primárne partnerov umiestnených v EÚ. Vaše osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy však môžu byť prenášané do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ktoré nezaručujú úroveň ochrany primeranú ustanoveniam GDPR, a to v súvislosti s využívaním služieb v oblasti cielenej reklamy, pričom vo vzťahu k predmetnej spracovateľskej operácií môže dochádzať k prenosom Vašich osobných údajov do tretích krajín, konkrétne Spojených štátov amerických. Pokiaľ chcete zabrániť spracovateľskej operácií podľa tohto bodu, nainštalujte si rozšírenie Google Analytics opt-out browser do Vášho prehliadača. 

Prenos osobných údajov do Spojených štátov amerických vo vyššie uvedenom prípade sa uskutočňuje na základe štandardných doložiek o ochrane osobných údajov (tzv. štandardných zmluvných doložiek), ktoré prijala Európska komisia. V určitých prípadoch môže prichádzať do úvahy aj uplatnenie osobitnej výnimky ustanovenej v čl. 49 ods. 1, písm. b), c) GDPR, teda z dôvodu, že prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvného vzťahu medzi našou spoločnosťou, ako Prevádzkovateľom, a Vami, ako dotknutou osobou, resp. že prenos je nevyhnutný pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej vo Vašom záujme.

 

 1. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 
 1. Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú, ak nám platný právny poriadok SR neukladá povinnosť uchovávať ich dlhšie, napríklad z dôvodu archivácie alebo účtovných povinností. 
 2. Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe zákona, uchovávame ich tak dlho, ako nám to prikazuje alebo umožňuje príslušná právna úprava (napr. 10 rokov v prípade účtovných záznamov podľa § 35 ods. 3 písm a) až c) Zákona o účtovníctve). Ak spracúvame osobné údaje na základe zákona a tento neurčuje dobu ich uchovávania, prípadne ak nám taká povinnosť nebola uložená súdnym alebo úradným rozhodnutím, alebo ďalšie uchovávanie údajov nie je v súvislosti s takýmito rozhodnutiami nevyhnutné, uchovávame Vaše osobné údaje po dobu 10 rokov od ich získania, a to z dôvodu, ak by bolo potrebné použiť ich v prípade súdneho či iného konania alebo za účelom odstraňovania nezrovnalostí v evidencií.
 3. Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe zmluvy a platný právny poriadok SR neurčuje inak, prípadne ak nám možnosť ich ďalšieho uchovávania nevyplýva zo zákona, alebo ak takáto povinnosť nebola uložená súdnym alebo úradným rozhodnutím, alebo ďalšie uchovávanie údajov nie je v súvislosti s takýmito rozhodnutiami nevyhnutné, uchovávame ich ukončení zmluvy po dobu 10 rokov, pre prípad, ak by bolo potrebné použiť ich v prípade súdneho či iného konania alebo za účelom odstraňovania nezrovnalostí v evidencií. 
 4. Ak spracúvame Vaše osobné údaje len na základe oprávneného záujmu a ak nám povinnosť alebo možnosť ich ďalšieho uchovávania nevyplýva zo zákona, alebo ak takáto povinnosť nebola uložená súdnym alebo úradným rozhodnutím, alebo ďalšie uchovávanie údajov nie je v súvislosti s takýmito rozhodnutiami nevyhnutné, uchovávame ich maximálne po dobu 5 rokov od Vášho posledného nákupu, a to pre prípad ich potreby v súdnom či inom obdobnom konaní alebo do momentu, kedy úspešne namietate proti ich spracúvaniu.
 5. V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu alebo na základe Zákona o EK, a ak nám povinnosť alebo možnosť ich ďalšieho uchovávania nevyplýva zo zákona, alebo ak takáto povinnosť nebola uložená súdnym alebo úradným rozhodnutím, alebo ďalšie uchovávanie údajov nie je v súvislosti s takýmito rozhodnutiami nevyhnutné, uchovávame ich maximálne po dobu 5 rokov od udelenie súhlasu, resp. Vášho posledného nákupu v prípade spracúvania podľa Zákona o EK, pričom tieto údaje prestaneme uchovávať, pokiaľ súhlas odvoláte, resp. v prípade odmietnutia ďalšieho spracúvania odhlásením z odberu. 
 1. Ako o Vás získavame osobné údaje? 
 1. Osobné údaje získavame len od Vás samotných, a to prostredníctvom uskutočnenia objednávky cez webovú stránku, resp. prostredníctvom neskorších spracovateľských operácií za účelom plnenia zmluvy v zmysle našich obchodných podmienok alebo marketingových aktivít.
 1. Ako Vaše údaje používame?

 

 1. V súlade s tabuľkou uvedenou v bode 3 vyššie, získavame len tie osobné údaje, ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku a plniť ďalšie zmluvné povinnosti a za účelom primeraného rozvoja našich podnikateľských aktivít. Vaše osobné údaje chránime a zabezpečujeme, aby boli používané výlučne na ten účel, na ktorý sme ich získali. Naši zamestnanci, ktorí sú oprávnení s Vašimi osobnými údajmi pracovať, sú vyškolení tak, aby zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov. Z tohto dôvodu platí, že ak: 
  1. sme Vaše osobné údaje potrebovali za účelom uzatvorenia zmluvy alebo vybavenia Vašich predzmluvných požiadaviek, použili sme ich presne za týmto účelom a zákonom schváleným spôsobom;
  2. sme Vaše osobné údaje získali z dôvodu plnenia si zákonných povinností spojených s našou činnosťou, napr. za účelom plnenia účtovných, daňových povinností alebo povinností na úseku ochrany spotrebiteľa, používame a spracúvame ich spôsobom určeným takýmto zákonom;
  3. spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu prevažujúceho oprávneného záujmu, tieto budú použité výlučne v snahe takýto oprávnený záujem zabezpečiť;
  4. máme Vaše osobné údaje vďaka tomu, že ste nám udelili súhlas, resp. že ak nám to umožňuje zákonná úprava, spracúvame ich za účelom a spôsobom ktorý je v ňom uvedený, avšak len dovtedy, pokým takýto súhlas neodvoláte, resp. nedôjde k odhláseniu sa z odberu. 
 1. Aké práva máte ako dotknutá osoba?

9.1 Právo na prístup k údajom

 1. Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či a ako spracúvame Vaše osobné údaje a ak áno, aké údaje a komu ich poskytujeme. Rovnako môžete žiadať prístup k týmto údajom, a to formou jednoduchej žiadosti zaslanej na kontaktné údaje uvedené v úvode týchto Pravidiel. Prosíme Vás, aby ste sa v žiadosti nezabudli identifikovať a poskytnúť nám kontaktné údaje, na ktoré môžeme zaslať odpoveď (napr. e-mailovú adresu).

9.2 Právo na opravu

 1. Pokiaľ máte pocit, že niektoré z osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sú nesprávne, môžete od nás požadovať ich opravu. Taktiež od nás môžete požadovať doplnenie údajov, ktoré považujete za neúplne. Prosíme Vás, aby ste v takom prípade nezabudli jasne a zrozumiteľne uviesť v čom podľa Vášho názoru spočíva nesprávnosť alebo neúplnosť osobných údajov, informáciu o tom, ako si želáte opravu uskutočniť a ak je to potrebné, aj dôkazy o ich nesprávnosti.

9.3 Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

 1. Máte právo požadovať od nás vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, pričom v určitých zákonom určených prípadoch sme povinní tejto žiadosti vyhovieť. Upozorňujeme však, že v niektorých prípadoch nám GDPR umožňuje odmietnuť Vašu žiadosť o vymazanie, napríklad ak je ich spracúvanie potrebné na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého výskumu či na štatistické účely alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

9.4 Právo na obmedzenie spracúvania

9.5 Máte právo obmedziť rozsah, v akom spracúvame Vaše osobné údaje, ak: 

 1. ste napadli správnosť osobných údajov, a to až pokiaľ Vaše námietky neoveríme;
 2. je spracúvanie protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. už osobné údaje nepotrebujeme, ale Vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. namietate oprávnenosť našich záujmov na spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vami uvedenými oprávnenými dôvodmi. 

9.6 Právo na prenosnosť údajov

 1. Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte a preniesť tieto údaje k inému prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi. Toto právo sa však týka len údajov, na spracúvanie ktorých ste nám udelili svoj súhlas alebo sa spracúvajú na základe zmluvného vzťahu s Vami a sú spracúvané automatizovanými prostriedkami. Taktiež je toto právo možné využiť len v rozsahu, v akom nemá nepriaznivé dôsledky na práva s slobody iných osôb.

9.7 Právo namietať

 1. V niektorých prípadoch máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. V prípade spracovateľských operácií podľa týchto Pravidiel sa jedná najmä o spracúvanie, ktoré vykonávame na právnom základe prevažujúcich oprávnených záujmov, resp. v prípade priameho marketingu na základe Zákona o EK.
 2. V praxi k vzneseniu námietok proti spracúvaniu väčšinou dôjde pokiaľ z nejakého dôvodu nesúhlasíte so spôsobom, akým spracúvame Vaše osobné údaje podľa týchto Pravidiel. V takom prípade je potrebné, aby ste nás o svojich námietkach informovali. Prosíme Vás, aby ste uviedli jasný a zrozumiteľný opis okolností, na základe ktorej sa domnievate, že predmetné spracúvanie neprimerane zasahuje do Vašich práv a slobôd. Námietky prosím adresujte info@maxfire.sk.

9.8 Práva týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

 1. Naša spoločnosť nepraktizuje automatizované individuálne rozhodovanie, t.j. rozhodovanie bez ľudského zásahu. 
 2. Uskutočňujeme profiláciu zákazníkov výlučne za účelom priameho marketingu, a to na základe kúpeného tovaru, počtu/hodnoty/času objednávok a interakcie s našim newslettrom. Zákazníkom, ktorí dlhodobo neotvárajú newsletter alebo nesprístupňujú jednotlivé odkazy znížime intenzitu jeho zasielania, prípadne im newsletter prestaneme zasielať úplne. Táto forma profilácie pre Vás nemá právne účinky ani Vás podobným spôsobom významne neovplyvňuje. Proti uvedenému spracúvaniu osobných údajov máte právo kedykoľvek namietať. V danej súvislosti odkazujeme primerane na bod 9.7.2 týchto Pravidiel.

9.9 Právo podať sťažnosť

 1. V prípade, že budete mať akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Naša spoločnosť sa vždy bude snažiť vyriešiť akékoľvek sporné záležitosti k Vašej spokojnosti.
 2. Pokiaľ by ste však s našim postupom neboli spokojný, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, o ktorom nájdete bližšie informácie prostredníctvom https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
 1. Zmeny podmienok ochrany OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na spracúvanie Vašich osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, zmenu Vám oznámime na webovej stránke alebo prostredníctvom emailu. 

Súbory cookies

Táto stránka používa pre skvalitnenie služieb súbory cookies. Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich používaním.

 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít. Tieto súbory môžu v niektorých prípadoch obsahovať aj osobné údaje. Prenos týchto údajov na iné servery je riadený použitým prehliadačom. Použitie týchto súborov si môžete v danom prehliadači zakázať, čo Vám však neodporúčame, lebo môžete významne obmedziť funkčnosť stránky.

 

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú jazyk, mena, krajina, identifikácia neprihláseného užívateľa pre uchovanie nákupného košíka a podobne), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Ako používame súbory cookies?

Tieto web stránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre nevyhnutnú funkcionalitu web stránok, pre marketingové účely a účely analýzy návštevnosti webových stránok.

 

Webové stránky správcu využívajú následujúce súbory cookies tretích strán:

 

AdWords (Google Inc), Sklik (Seznam.cz, a. s.), Facebook (Facebook Inc), Heureka (Heureka Shopping s. r. o.), Zboží (Seznam.cz, a. s.), Google Analytics (Google Inc): pre webovú analytiku

 

Ako kontrolovať súbory cookies?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

 

Nastavenie odmietnutia súborov cookies pre jednotlivé prehliadače:

Chrome

Firefox

Internet-Explorer

Android

Iphone a Ipad

 

Používanie pluginov sociálnych sietí

Webové stránky spoločnosti môžu tiež obsahovať sociálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu návštevníci webových stránok zdieľať obsah so svojimi priateľmi a ďalšími kontaktmi. Ak sa tak deje, alebo bude diať, tak zabezpečíme uvedenie týchto informácií k vyhláseniu o ochrane osobných údajov na našej stránke.

 Ide hlavne o:

 • plugin siete Facebook, spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • plugin služby Youtube, spravovaný spoločnosťou YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dcérska spoločnosť Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
 • plugin služby Instagram, spravovaný spoločnosťou Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

 

Zoberte prosím na vedomie, že tieto sociálne pluginy nie sú spravované našou spoločnosťou, a tak nie je zodpovedná za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi (správcami) týchto pluginov alebo webových stránok, na ktoré sa odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody, ktoré by im mohli byť spôsobené.

 

Váš prístup ku osobným údajom

Ste oprávnený kedykoľvek vymazať váš užívateľský účet. Tiež máte právo kedykoľvek požiadať o oznámenie o tom, ktoré informácie máme uložené v databáze našich registrovaných užívateľov, ako aj požiadať nás o zmenu, alebo vymazanie niektorých, ale aj všetkých vašich osobných údajov. Túto žiadosť môžete poslať nášmu editorstvu na adresu info@maxfire.sk. V prípade, že takúto požiadavku vznesiete, vynaložíme maximálne úsilie na potvrdenie vašej identity, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom.

 

naposledy aktualizované dňa 15.4.2021